Kallelse till årsmöte i BBK 2017

Medlemmarna i Bjärreds Båtklubb BBK kallas till årsmöte. Mötet hålls i Fotbollsklubbens klubbstuga vid Borgeby Idrottsplats, söndagen den 12 mars kl 17.00. Vi uppmanar alla medlemmar som har möjlighet till att närvara på mötet att ni kommer!

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om behörigt utlysande av möte
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2016
 8. Föredragning av ekonomisk ställning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelse
 12. Fastställande av bryggavgifter för 2017
 13. Bryggans status
 14. Budget för 2017
 15. Bevakning av bryggan 2017
 16. Övriga frågor

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor före mötet

 1. Mötets avslutande

Din närvaro är viktig så att vi kan göra rätt beslut för BBK!

Välkomna, hälsar styrelsen för BBK