Kallelse till årsmöte i BBK 2021

Medlemmarna i Bjärreds Båtklubb BBK kallas till årsmöte. Mötet hålls digitalt via Teams söndagen den 14 mars kl 11.00. Vi uppmanar alla medlemmar som har möjlighet till att närvara på mötet.
Dagordning för årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om behörigt utlysande av möte
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2021
8. Föredragning av ekonomisk ställning
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelse
12. Fastställande av bryggavgifter för 2021
13. Bryggans status
14. Budget för 2021
15. Övriga frågor
16. Grillkväll
Motioner skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor före mötet
17. Mötets avslutande

Välkomna, hälsar styrelsen för BBK

*Mötesinbjudan skickas via mail med länk till onlinemötet.